Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН „ПОД МОСТА“.

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Под Моста“ ООД, ЕИК 204731951, България, град София, ж.к. Обеля 2, блок 261, вх. „А“. ет.6, ап.18, представлявано от Димитър Любомиров Панайот, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на медията и платформа за електронна търговия –„Под Моста“ – https://podmosta.bg

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Под Моста“ ООД;
 2. Седалище и адрес на управление: България, град София, ж.к. Обеля 2, блок 261, вх. „А“. ет.6, ап.18;
  3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, град София, ж.к. Обеля 2, блок 261, вх. „А“. ет.6, ап.18;
 3. Данни за кореспонденция: България, град София, ж.к. Обеля 2, блок 261, вх. „А“. ет.6, ап18, Email: podmosta.bg@gmail.com;
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК:204731951;
  6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

(3) Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

 

(4) Онлайн решаване на спорове

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА И УЕБСАЙТА НА „Под Моста“ ООД.

Чл. 3. „Под Моста“ e онлайн магазин, достъпен на адрес в Интернет https://podmosta.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „Под Моста“ стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на „Под Моста“ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките;
 4. Да получават информация за нови стоки;
 5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с „Под Моста“ чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
 6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на интернет страницата

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от „Под Моста“ чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в интернет. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет страницата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на уеб адреса на „Под Моста“.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на „Под Моста“ и съгласно настоящите общи условия.

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „Под Моста“

Чл. 7. (1) За да използва „Под Моста“ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Създава се акаунт на Ползвателя.

(5) При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна, своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6) При покупка от онлайн магазина, ползвателят трябва да е над 18-годишна възраст.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

 

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки.

 

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в www.podmosta.bg и предоставяне на необходимите данни, ако до този момент Ползвателят няма такава регистрация;

(2) Влизане в системата на „Под Моста“ за извършване на поръчки чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Избор на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Потвърждение на поръчката.

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя, когато последният не е в това си качество.

 

Чл. 11. В случай на упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Ползвателят е задължен да посочва конкретно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата си.

 

Чл. 12. Ползвателят следва да заплати цената на стоките, предмет на отделните договори за покупко-продажба наведнъж при тяхната доставка.

 

Чл. 13. Доставката на поръчана стока от онлайн магазина на „Под Моста“ се извършва от куриер. Поръчките се изпълняват в срокове, определени от политиката на куриерските партньори на Доставчика.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в „Под Моста“, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

 

Чл. 15. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор и в 14-дневен срок да върне получената стока, по повод на която да му бъде възстановена заплатената сума, като се използва същото платежно средство, използвано от страните при първоначалната трансакция. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адреса, посочен по-горе.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни във връзка с поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика, като обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субекта на данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключването на договор – чл. 6 GDPR
(3) Въпроси, възникнали по повод на защита на личните данни, следва да се решават по силата на Регламент ЕС 2016/679 (GDPR).

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на „Под Моста“.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на „Под Моста“. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 

Чл. 21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва посочената платформа в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. Ползвателят се задължава да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:
–  неизпълнение на някое от задълженията по този договор;
– нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
– неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора;
– невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 23. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

 

Чл. 24. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е достъпна поради непреодолима сила.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в онлайн магазина.

 

Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) В случаи на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, Доставчикът се задължава своевременно да уведоми Потребителите и компетентния орган по защита на личните данни.
(3) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. Използване на бисквитки (cookies)

Чл. 26. (1)Този сайт записва техническа информация при всяко посещение на потребител. Записаната информация е обобщена, не е свързана с определен потребител и се използва само за подобряване на сайта, статистически цели и при нужда от разследване на възникнали проблеми със сигурността. Можете да използвате този сайт, без да въвеждате каквито и да било лични данни. Такива данни трябва да въведете единствено при регистрация за предлаганите услуги. Тези данни се събират и използват за извършване на услугата, която сте заявили.
(2) Част от функциите, за които е нужна употребата на cookies включват съхранение на настройки, запазване на критерии за търсене, автоматичен вход, статистика, реклама. Cookies не съдържат лична информация. Изключването на Cookies може до доведе до непълноценно или невъзможно използване на част от функционалностите в сайта.

 

Чл. 27. „Под Моста“ има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта, което или публикуването на което, по преценка на „Под Моста“ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
Чл. 28. (1)В случай, че по преценка на „Под Моста“ Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, „Под Моста“ има правото да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали по реда, предвиден в действащото законодателство.

(2) Ако вие сте лице, независимо дали сте регистриран потребител или не, което счита че съдържанието на www.podmosta.bg нарушавa по какъвто и да е начин негови интелектуални права, то за да бъдат предприети съответните действия, Вие следва да уведомите „Под Моста“  за твърдяното нарушение чрез писмено уведомление, което може да бъде и под формата на електронен документ.