Импро и форум театър в едно в предстоящ проект

24.10.2015

Според Европейската комисия във второто тримесечие на 2014г. над 5 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС. Това представлява 21.7% безработица (23.2% в Еврозоната), което е над два пъти по-високо от същата при възрастните (9.0%). Младежката безработица е сред приоритетите на държавите от ЕС. Една от причините за безработицата е липсата на предприемачески дух и умения у младите хора. Разработеният иновативен метод по настоящия проект ще създаде и развие у младите хора трансверсални умения, които са ключови в преодоляването на безработицата и липсата на работни умения.

В желанието си да намали и изглади този проблем и да допринесе за спада на безработицата, Партньорството от шест държави – Италия, Испания, Полша, Литва, Хърватска и под ръководството на Сдружение „Знам и Мога“ (България), планира да създаде изцяло нов и иновативен метод, наречен ForProve театър, който представлява съчетание от два театрални модела – импро театър и форум театър.

Основната цел на проекта е да развие у младите хора предприемачески и работни умения чрез иновативния метод ForProve театър. За нейното осъществяване партньорството планира да изпълни следните задачи:

  • Да използва привлекателността на театъра за създаването и утвърждаването у младите хора на уменията, необходими за успех в света на бизнеса;
  • Да създаде иновативен неформален образователен метод, наречен ForProve театър за поощряване на предприемачеството, лидерството и трансверсалните умения;
  • Да предостави на младежките работници инструменти за въвеждането на метода ForProve театър в тяхната работа;
  • Да подобри информираността относно новоизработения метод ForProve театър и по този начин да насърчи предприемаческия и лидерски дух у младите хора.

Пряката целева група са работещите в сферата на образованието и работещите с млади хора, новоназначени младежи, такива, на които им предстои назначаване или завършили образованието си безработни.

Косвена целева група са хора между 16 и 30 години, които са безработни, новоназначени, дипломиращи се и завършили образованието си безработни.

Нуждите на целевата група включват лични качества, умения и опит, търсени от работодателите, а също така и да се научат да функционират по-ефективно в средата си.

Проектът може да удовлетвори тези нужди чрез комбинация от най-новите идеи, информация, техники и средства в помощ на участниците в изграждането, развитието и проверката на уменията, които са им нужни, за да бъдат ценни кадри за бизнеса. Основни умения и компетенции, посочвани от бизнеса са: способност за работа под напрежение; бързо взимане на решения; креативност; възможност за възприемане, анализ и своевременни действия; умения в общуването; умения за анализ и задълбочаване; реалистична самооценка и осъзнатост; предприемачески дух и отношение.

Чрез реализирането на проекта на транснационално ниво партньорите ще събират информация относно приложението на съществуващите форум и про театър в различните страни и ще имат възможност да създадат новия ForProve театър, съчетавайки само позитивните аспекти на горепосменатите методи. Експертите от шест страни от ЕС ще си сътрудничат и ще обединят усилия, за да създадат нещо напълно ново.

Транснационалното осъществяване на проекта ще спомогне за разпространението на неговата идея и резултати в шест държави от различни части на Европа. Популяризирането и употребата на ForProve метода от повече хора ще насърчи предприемаческия дух и умения у повече младежи и в дългосрочен план нивото на безработицата ще спадне.

Статистиката сочи, че младите хора от всички съюзни страни срещат затруднения в намирането на добра работа. Ето защо те трябва да бъдат въоръжени с различни неформални средства и подходи, за да се справят с действителната икономическа обстановка.

В България Импро театърът се използва основно като средство за разрешаване на лични проблеми.

В Испания театърът намира място в разнообразни инциативи от социален и образователен характер, използва се в различни дисциплини със социален и образователен характер, но не и за насърчаване на предприемачеството.

В Италия, Хърватия и Литва методите на импро и форум театърът обикновено се се използват в обучението. Отделни части институции въвеждат тези методи, но в сферата на личностното развитие и социалното предприемачество.

В Полша тези методи се използват само в театралните училища и някои социални училища. Те не намират особена популярност и приложение, но тези, които ги използват, привличат внимание към тяхната ефективност.

Но в действителната икономическа обстановка, където младежката безработица е един от най-сериозните проблеми, засягащ почти всички страни в ЕС, споменатите методи трябва да бъдат извадени от социалната и лична сфера и приложени към света на бизнеса и адаптирани към насърчаване на предприемачеството.

Facebook share icon Twitter share icon Linkedin share icon
Под МостаСтартира проект за обучение на работещи в сферата на образованието13.10.2015

Още от Под Моста

Под МостаГеорги Енчев – Goosh: 20 години с модерна култура в обувкитеLIFE